ผังรายการวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา
๐๙.๔๕ - ๐๙.๕๗
รายการแนะนำ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “นิราศกระบี่”
๐๙.๕๗ - ๑๐.๐๐
รายการศาสน์บัญชร ตอน ประวัติคริสต์ศาสนาในระดับท้องถิ่น
๑๐.๐๐ - ๑๑.๔๕
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า
๑๑.๔๕ - ๑๑.๕๑
เพลงปฐม
๑๑.๕๑ - ๑๔.๒๔
การแสดงโขน ณ อยุธยา ร.๒ ปี ๒๕๕๖
๑๔.๒๔ - ๑๔.๔๗
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ศีล และหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่
๑๔.๔๗ - ๑๕.๐๒
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง
๑๕.๐๒ - ๑๕.๔๐
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน เยี่ยมชมฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง
๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๘
ภาพยนตร์การแสดงนาฎศิลป์โขน เรื่อง นิ้วเพชร The Diamond Finger
๑๖.๐๘ - ๑๖.๕๓
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา
๑๖.๕๓ - ๑๗.๐๘
รายการแนะนำ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “นิราศกระบี่”
๑๗.๐๕ - ๑๗.๐๘
รายการศาสน์บัญชร ตอน ประวัติคริสต์ศาสนาในระดับท้องถิ่น
๑๗.๐๘ - ๑๘.๕๓
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า
๑๘.๕๓ - ๑๘.๕๙
เพลงปฐม
๑๘.๕๙ - ๒๑.๓๒
การแสดงโขน ณ อยุธยา ร.๒ ปี ๒๕๕๖
๒๑.๓๒ - ๒๑.๕๕
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ศีล และหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่
๒๑.๕๕ - ๒๒.๑๐
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง
๒๒.๑๐ - ๒๒.๔๘
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน เยี่ยมชมฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง
๒๒.๔๘ - ๒๓.๑๖
ภาพยนตร์การแสดงนาฎศิลป์โขน เรื่อง นิ้วเพชร The Diamond Finger
๒๓.๑๖ - ๐๐.๐๑
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา