โปรแกรมออกอากาศ

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา
๐๙.๔๕ - ๐๙.๕๗
รายการแนะนำ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “นิราศกระบี่”
๐๙.๕๗ - ๑๐.๐๐
รายการศาสน์บัญชร ตอน ประวัติคริสต์ศาสนาในระดับท้องถิ่น
๑๐.๐๐ - ๑๑.๔๕
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า
๑๑.๔๕ - ๑๑.๕๑
เพลงปฐม
๑๑.๕๑ - ๑๔.๒๔
การแสดงโขน ณ อยุธยา ร.๒ ปี ๒๕๕๖
๑๔.๒๔ - ๑๔.๔๗
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ศีล และหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่
๑๔.๔๗ - ๑๕.๐๒
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง
๑๕.๐๒ - ๑๕.๔๐
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน เยี่ยมชมฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง
๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๘
ภาพยนตร์การแสดงนาฎศิลป์โขน เรื่อง นิ้วเพชร The Diamond Finger
๑๖.๐๘ - ๑๖.๕๓
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา
๑๖.๕๓ - ๑๗.๐๘
รายการแนะนำ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “นิราศกระบี่”
๑๗.๐๕ - ๑๗.๐๘
รายการศาสน์บัญชร ตอน ประวัติคริสต์ศาสนาในระดับท้องถิ่น
๑๗.๐๘ - ๑๘.๕๓
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า
๑๘.๕๓ - ๑๘.๕๙
เพลงปฐม
๑๘.๕๙ - ๒๑.๓๒
การแสดงโขน ณ อยุธยา ร.๒ ปี ๒๕๕๖
๒๑.๓๒ - ๒๑.๕๕
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ศีล และหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่
๒๑.๕๕ - ๒๒.๑๐
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง
๒๒.๑๐ - ๒๒.๔๘
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน เยี่ยมชมฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง
๒๒.๔๘ - ๒๓.๑๖
ภาพยนตร์การแสดงนาฎศิลป์โขน เรื่อง นิ้วเพชร The Diamond Finger
๒๓.๑๖ - ๐๐.๐๑
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๔
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ”
๐๙.๑๔ - ๐๙.๓๑
โครงการ "นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน"
๐๙.๓๑ - ๐๙.๔๔
การแสดงฉุยฉายลำหับ
๐๙.๔๔ - ๑๐.๕๓
ภาพยนตร์บันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดทางภาคใต้
๑๐.๕๓ - ๑๑.๑๗
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน พระมหาสัตว์ผจญมาร
๑๑.๑๗ - ๑๑.๒๘
รายการแนะนำ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง LINE (เพศทางเลือก) โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๒
๑๑.๒๘ - ๑๑.๓๕
รายการสังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ต้านโควิด เพลง Love Theme
๑๑.๓๕ - ๑๒.๐๘
รายการบันเทิงรูปแบบใหม่ ตอน กว่าจะมาเป็นเกริกชัย ใหญ่ยิ่ง
๑๒.๐๘ - ๑๒.๑๑
รายการศาสน์บัญชร ตอน ศาสนบุคคล ๑ ใครคือคริสตชน
๑๒.๑๑ - ๑๔.๒๘
การแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ตอน ฤทธิ์เทวาปะตาระกาหลา
๑๔.๒๘ - ๑๖.๐๔
การสนทนากับ Lav Diaz ผู้กำกับชาวฟิลิปปินส์
๑๖.๐๔ - ๑๖.๑๓
การแสดงระบำเฉลิมรัตน์ ฉัตรมงคล
๑๖.๑๓ - ๑๖.๒๗
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ”
๑๖.๒๗ - ๑๖.๔๔
โครงการ "นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน"
๑๖.๔๔ - ๑๖.๕๗
การแสดงฉุยฉายลำหับ
๑๖.๕๗ - ๑๘.๐๖
ภาพยนตร์บันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดทางภาคใต้
๑๘.๐๖ - ๑๘.๓๐
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน พระมหาสัตว์ผจญมาร
๑๘.๓๐ - ๑๘.๔๑
รายการแนะนำ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง LINE (เพศทางเลือก) โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๒
๑๘.๔๑ - ๑๘.๔๘
รายการสังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ต้านโควิด เพลง Love Theme
๑๘.๔๘ - ๑๙.๒๑
รายการบันเทิงรูปแบบใหม่ ตอน กว่าจะมาเป็นเกริกชัย ใหญ่ยิ่ง
๑๙.๒๑ - ๑๙.๒๔
รายการศาสน์บัญชร ตอน ศาสนบุคคล ๑ ใครคือคริสตชน
๑๙.๒๔ - ๒๑.๔๑
การแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ตอน ฤทธิ์เทวาปะตาระกาหลา
๒๑.๔๑ - ๒๓.๑๗
การสนทนากับ Lav Diaz ผู้กำกับชาวฟิลิปปินส์
๒๓.๑๗ - ๒๓.๒๖
การแสดงระบำเฉลิมรัตน์ ฉัตรมงคล
๒๓.๒๖ - ๒๓.๔๐
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
ยังไม่มีตารางออกอากาศในวันดังกล่าว