รายการย้อนหลัง

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๖
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๘๐ พรรษา นวมินทราชาธิราช ตอนที่ ๑
๐๙.๐๖ - ๐๙.๑๓
รายการสังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ต้านโควิด เพลง My Girl
๐๙.๑๓ - ๑๑.๑๔
การแสดงพิธีเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒ (ครึ่งเเรก)
๑๑.๑๔ - ๑๒.๐๕
การแสดงพิธีเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒ (ครึ่งหลัง)
๑๒.๐๕ - ๑๒.๓๔
เบนนี่ กู๊ดแมน ในเมืองไทย ๒๔๙๙
๑๒.๓๔ - ๑๒.๓๗
รายการศาสน์บัญชร ตอน ประวัติคริสต์ศาสนาในระดับสากล
๑๒.๓๗ - ๑๒.๔๗
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Secret Story โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๑๒.๔๗ - ๑๓.๔๖
การแสดงลำตัด
๑๓.๔๖ - ๑๔.๐๙
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร
๑๔.๐๙ - ๑๕.๔๐
รายการแนะนำ ภาพยนตร์สนทนา หัวข้อ อคติที่มีต่อคนรักเพศเดียวกันบนแผ่นฟิล์ม
๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๗
รายการบันเทิงรูปแบบใหม่ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๑๖.๐๗ - ๑๖.๑๔
โฆษณาภาพยนตร์ เสือเฒ่า
๑๖.๑๔ - ๑๖.๒๐
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๘๐ พรรษา นวมินทราชาธิราช ตอนที่ ๑
๑๖.๒๐ - ๑๖.๒๗
รายการสังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ต้านโควิด เพลง My Girl
๑๖.๒๗ - ๑๘.๒๘
การแสดงพิธีเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒ (ครึ่งเเรก)
๑๘.๒๘ - ๑๙.๑๙
การแสดงพิธีเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒ (ครึ่งหลัง)
๑๙.๑๙ - ๑๙.๔๘
เบนนี่ กู๊ดแมน ในเมืองไทย ๒๔๙๙
๑๙.๔๘ - ๑๙.๕๑
รายการศาสน์บัญชร ตอน ประวัติคริสต์ศาสนาในระดับสากล
๑๙.๕๑ - ๒๐.๐๐
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Secret Story โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๒๐.๐๐ - ๒๐.๕๙
การแสดงลำตัด
๒๐.๕๙ - ๒๑.๒๒
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร
๒๑.๒๒ - ๒๒.๕๓
รายการแนะนำ ภาพยนตร์สนทนา หัวข้อ อคติที่มีต่อคนรักเพศเดียวกันบนแผ่นฟิล์ม
๒๒.๕๓ - ๒๓.๒๐
รายการบันเทิงรูปแบบใหม่ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒๓.๒๐ - ๒๓.๒๗
โฆษณาภาพยนตร์ เสือเฒ่า

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๓
รายการเล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
๐๙.๐๓ - ๑๐.๔๘
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical In Touch
๑๐.๔๘ - ๑๑.๑๑
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน สงครามใหญ่ในจิตตนคร
๑๑.๑๑ - ๑๒.๒๒
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกุมภัณฑ์ เถลิงถวัลย์อยุธยา โลกาสดุดี
๑๒.๒๒ - ๑๒.๓๗
รายการแนะนำ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ได้รับรางวัลในงาน FIAF AWARD
๑๒.๓๗ - ๑๓.๐๕
รายการสยามอาร์ต ตอน ศิลปะไทยกับผู้อุปถัมภ์
๑๓.๐๕ - ๑๔.๔๙
ภาพยนตร์เรื่อง ไฟเย็น
๑๔.๔๙ - ๑๕.๑๑
การแสดงละครเรื่อง มโนราห์
๑๕.๑๑ - ๑๖.๑๑
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนางานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๑๖.๑๑ - ๑๖.๑๔
รายการเล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
๑๖.๑๔ - ๑๗.๕๙
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical In Touch
๑๗.๕๙ - ๑๘.๒๒
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน สงครามใหญ่ในจิตตนคร
๑๘.๒๒ - ๑๙.๓๓
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกุมภัณฑ์ เถลิงถวัลย์อยุธยา โลกาสดุดี
๑๙.๓๓ - ๑๙.๔๘
รายการแนะนำ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ได้รับรางวัลในงาน FIAF AWARD
๑๙.๔๘ - ๒๐.๑๖
รายการสยามอาร์ต ตอน ศิลปะไทยกับผู้อุปถัมภ์
๒๐.๑๖ - ๒๒.๐๐
ภาพยนตร์เรื่อง ไฟเย็น
๒๒.๐๐ - ๒๒.๒๒
การแสดงละครเรื่อง มโนราห์
๒๒.๒๒ - ๒๓.๒๒
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนางานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๒๓.๒๒ - ๐๑.๐๗
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical In Touch

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๖
คามิชิไบ ตอน วันกำเนิดภาพยนตร์
๐๙.๐๖ - ๑๑.๓๖
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธนูคู่พระบุญญารามาวตาร
๑๑.๓๖ - ๑๑.๔๐
รายการแนะนำ รายการเล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๘ และ ๙
๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๓
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ตัณหาร้อยแปด
๑๒.๐๓ - ๑๓.๑๘
ภาพยนตร์เรื่อง Baby Arabia
๑๓.๑๘ - ๑๓.๓๐
ระบำดอกบัวไทย
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๓
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕.๐๓ - ๑๕.๑๐
รายการสังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ต้านโควิด เพลงโอ้รัก
๑๕.๑๐ - ๑๕.๒๑
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙
๑๕.๒๑ - ๑๖.๐๙
การแสดงเรื่อง พระอภัยมณี ตอนสินสมุทรตีเรือรมจักร
๑๖.๐๙ - ๑๖.๑๕
คามิชิไบ ตอน วันกำเนิดภาพยนตร์
๑๖.๑๕ - ๑๘.๔๕
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธนูคู่พระบุญญารามาวตาร
๑๘.๔๕ - ๑๘.๔๙
รายการแนะนำ รายการเล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๘ และ ๙
๑๘.๔๙ - ๑๙.๑๒
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ตัณหาร้อยแปด
๑๙.๑๒ - ๒๐.๒๗
ภาพยนตร์เรื่อง Baby Arabia
๒๐.๒๗ - ๒๐.๓๙
ระบำดอกบัวไทย
๒๐.๓๙ - ๒๒.๑๒
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒.๑๒ - ๒๒.๑๙
รายการสังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ต้านโควิด เพลงโอ้รัก
๒๒.๑๙ - ๒๒.๓๐
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๒.๓๐ - ๒๓.๑๘
การแสดงเรื่อง พระอภัยมณี ตอนสินสมุทรตีเรือรมจักร
๒๓.๑๘ - ๐๑.๔๘
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธนูคู่พระบุญญารามาวตาร