Rerun programs

Monday 28 September 2020

Broadcast time
List
09.00 - 09.12
วิธีผลิตนมข้นหวาน
09.12 - 10.11
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดลักษมีสีดา
10.11 - 10.48
พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครอันประดิษฐานมาครบ ๑๕๐ ปี
10.48 - 11.11
Recommended items การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน สันโดษและปัญญา
11.11 - 12.42
การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดหนุมารชาญสมร (ครึ่งเเรก)
12.42 - 14.09
การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดหนุมารชาญสมร (ครึ่งหลัง)
14.09 - 14.56
การสนทนาภาพยนตร์เรื่อง Departure
14.56 - 14.59
รายการศาสน์บัญชร ตอน การละหมาด
14.59 - 15.17
การแสดงชุดสมิงพระรามเกี้ยวพระราชธิดา โครงการศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร
15.17 - 15.23
เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี ๒๕๑๘
15.23 - 16.23
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนางานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
16.23 - 16.29
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ๘๐ พรรษา นวมินทราชาธิราช
16.29 - 16.41
วิธีผลิตนมข้นหวาน
16.41 - 17.40
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดลักษมีสีดา
17.40 - 18.17
พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครอันประดิษฐานมาครบ ๑๕๐ ปี
18.17 - 18.40
Recommended items การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน สันโดษและปัญญา
18.40 - 20.11
การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดหนุมารชาญสมร (ครึ่งเเรก)
20.11 - 21.38
การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดหนุมารชาญสมร (ครึ่งหลัง)
21.38 - 22.25
การสนทนาภาพยนตร์เรื่อง Departure

Sunday 27 September 2020

Broadcast time
List
09.00 - 09.24
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน เขียนลายกับคุณนายแหม่ม
09.24 - 10.21
การสนทนาจากภาพยนตร์ เรื่อง Manchester by the Sea
10.21 - 10.31
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน
10.31 - 11.47
Recommended items รายการดนตรีไทยพรรณนา ชุด เพลินเพลงรามัญ (ครึ่งเเรก)
11.47 - 13.02
Recommended items รายการดนตรีไทยพรรณนา ชุด เพลินเพลงรามัญ (ครึ่งหลัง)
13.02 - 13.25
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน วินัย ผู้รักษาบ้านเมืองให้สงบ
13.25 - 13.39
ภาพยนตร์เรื่อง Thailand Land of rice
13.39 - 14.08
รายการสยามอาร์ต ตอน ท้องถิ่นในงานศิลป์
14.08 - 14.11
รายการศาสน์บัญชร ตอน ผลของศาสนาต่อการดำรงชีวิต
14.11 - 15.37
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร (ครึ่งเเรก)
15.37 - 16.37
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร (ครึ่งหลัง)
16.37 - 17.01
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน เขียนลายกับคุณนายแหม่ม
17.01 - 17.58
การสนทนาจากภาพยนตร์ เรื่อง Manchester by the Sea
17.58 - 18.08
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน
18.08 - 19.24
Recommended items รายการดนตรีไทยพรรณนา ชุด เพลินเพลงรามัญ (ครึ่งเเรก)
19.24 - 20.39
Recommended items รายการดนตรีไทยพรรณนา ชุด เพลินเพลงรามัญ (ครึ่งหลัง)
20.39 - 21.02
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน วินัย ผู้รักษาบ้านเมืองให้สงบ
21.02 - 21.16
ภาพยนตร์เรื่อง Thailand Land of rice
21.16 - 21.45
รายการสยามอาร์ต ตอน ท้องถิ่นในงานศิลป์
21.45 - 21.48
รายการศาสน์บัญชร ตอน ผลของศาสนาต่อการดำรงชีวิต
21.48 - 23.14
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร (ครึ่งเเรก)
23.14 - 00.15
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร (ครึ่งหลัง)

Saturday 26 September 2020

Broadcast time
List
09.00 - 09.29
Recommended items รายการสยามอาร์ต ตอน ทัศนะไทย ทัศนศิลป์
09.29 - 09.45
ภาพยนตร์เรื่อง เลือดชาวนา
09.45 - 10.46
รายการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมเสน่ห์วิถีถิ่นวิถีไทย
10.46 - 11.09
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ศีล ผู้รักษาใจให้เป็นปกติ
11.09 - 11.32
ภาพยนตร์การสร้างเขื่อนภูมิพล
11.32 - 11.58
รายการวิถีธรรม วิถีไทย ตอน ธรรมะสู่คนทั้งมวล
11.58 - 13.59
กิจกรรม Masterclass ชั้นครู ๑๔ กับ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (ครึ่งเเรก)
13.59 - 14.59
กิจกรรม Masterclass ชั้นครู ๑๔ กับ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (ครึ่งหลัง)
14.59 - 15.02
รายการศาสน์บัญชร ตอน ศาสนสถาน วัด อาสนวิหาร สักการะสถาน
15.02 - 15.15
รายการคอนเสิร์ตดนตรีสากล ศิลปนาฏดุริยางค์ร่วมสมัยสู่นานาชาติ
15.15 - 16.14
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา
16.14 - 16.43
Recommended items รายการสยามอาร์ต ตอน ทัศนะไทย ทัศนศิลป์
16.43 - 16.59
ภาพยนตร์เรื่อง เลือดชาวนา
16.59 - 18.00
รายการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมเสน่ห์วิถีถิ่นวิถีไทย
18.00 - 18.23
การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอน ศีล ผู้รักษาใจให้เป็นปกติ
18.23 - 18.46
ภาพยนตร์การสร้างเขื่อนภูมิพล
18.46 - 19.12
รายการวิถีธรรม วิถีไทย ตอน ธรรมะสู่คนทั้งมวล
19.12 - 21.13
กิจกรรม Masterclass ชั้นครู ๑๔ กับ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (ครึ่งเเรก)
21.13 - 22.13
กิจกรรม Masterclass ชั้นครู ๑๔ กับ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (ครึ่งหลัง)
22.13 - 22.16
รายการศาสน์บัญชร ตอน ศาสนสถาน วัด อาสนวิหาร สักการะสถาน
22.16 - 22.29
รายการคอนเสิร์ตดนตรีสากล ศิลปนาฏดุริยางค์ร่วมสมัยสู่นานาชาติ
22.29 - 23.28
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมมิกราชา
23.28 - 23.45
ภาพยนตร์เรื่อง เลือดชาวนา