รายการย้อนหลัง

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๓
รายการศาสน์บัญชร ตอนที่ ๕ วันอาสาฬหบูชา
๐๙.๐๓ - ๑๑.๑๙
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุดเสียงใสใสเยาวชนไทย
๑๑.๑๙ - ๑๑.๔๑
รายการแนะนำ การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ ๒๙ อวสานแห่งจิตตนคร
๑๑.๔๑ - ๑๑.๕๔
รำกิ่งไม้เงินทอง
๑๑.๕๔ - ๑๒.๐๐
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Language Messed Up โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๑๒.๐๐ - ๑๔.๒๓
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดย้อนรอยดนตรีไร้รสหรือสิบสองปีที่ผ่านมา
๑๔.๔๓ - ๑๔.๔๖
ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตอน หอเกียรติยศ
๑๔.๔๖ - ๑๔.๔๙
รายการศาสน์บัญชร ตอนที่ ๔๐ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
๑๔.๔๙ - ๑๖.๒๔
ภาพยนตร์เรื่อง ปักธงไชย
๑๖.๒๔ - ๑๖.๒๗
รายการศาสน์บัญชร ตอนที่ ๕ วันอาสาฬหบูชา
๑๖.๒๗ - ๑๘.๔๓
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุดเสียงใสใสเยาวชนไทย
๑๘.๔๓ - ๑๙.๐๕
รายการแนะนำ การ์ตูนธรรมะ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ ๒๙ อวสานแห่งจิตตนคร
๑๙.๐๕ - ๑๙.๑๘
รำกิ่งไม้เงินทอง
๑๙.๑๘ - ๑๙.๒๔
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Language Messed Up โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๑๙.๒๔ - ๒๒.๐๗
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดย้อนรอยดนตรีไร้รสหรือสิบสองปีที่ผ่านมา
๒๒.๐๗ - ๒๒.๑๐
ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตอน หอเกียรติยศ
๒๒.๑๐ - ๒๒.๑๓
รายการศาสน์บัญชร ตอนที่ ๔๐ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
๒๒.๑๓ - ๒๓.๔๗
ภาพยนตร์เรื่อง ปักธงไชย

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๑
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓
๐๙.๐๑ - ๐๙.๔๙
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน ส่องพระ
๐๙.๔๙ - ๑๐.๐๐
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ ของวันที่ ๓ กรกฎาคม ปี ๒๕๑๐ - ๒๕๑๗
๑๐.๐๐ - ๑๒.๔๓
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดย้อนรอยดนตรีไร้รสหรือสิบสองปีที่ผ่านมา
๑๒.๔๓ - ๑๓.๓๑
ภาพยนตร์เรื่อง ยุทธนา-ศิริพร
๑๓.๓๑ - ๑๓.๔๒
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง A True Friend โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนาธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๑๓.๔๒ - ๑๓.๔๕
รายการเล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอนที่ ๕ โบราณราชประเพณีในสมัย ร.1 แบบแผนแห่งแผ่นดินสยาม
๑๓.๔๕ - ๑๓.๔๘
รายการจากกรมการศาสนา ตอน สาธิตการถวายเครื่องไทยธรรม
๑๓.๔๘ - ๑๕.๒๕
รายการแนะนำ เทปบันทึกรายการสด วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
๑๕.๒๕ - ๑๕.๕๔
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสร้างกรุงลงกา ๑
๑๕.๕๔ - ๑๖.๒๐
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง
๑๖.๒๐ - ๑๗.๐๘
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต ตอน ส่องพระ
๑๗.๐๘ - ๑๗.๑๙
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ ของวันที่ ๓ กรกฎาคม ปี ๒๕๑๐ - ๒๕๑๗
๑๗.๑๙ - ๒๐.๐๒
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดย้อนรอยดนตรีไร้รสหรือสิบสองปีที่ผ่านมา
๒๐.๐๒ - ๒๐.๕๐
ภาพยนตร์เรื่อง ยุทธนา-ศิริพร
๒๐.๕๐ - ๒๑.๐๑
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง A True Friend โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนาธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๒๑.๐๑ - ๒๑.๐๔
รายการเล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอนที่ ๕ โบราณราชประเพณีในสมัย ร.๑ แบบแผนแห่งแผ่นดินสยาม
๒๑.๐๔ - ๒๑.๐๗
รายการจากกรมการศาสนา ตอน สาธิตการถวายเครื่องไทยธรรม
๒๑.๐๗ - ๒๒.๔๔
รายการแนะนำ เทปบันทึกรายการสด วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
๒๒.๔๔ - ๒๓.๑๓
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสร้างกรุงลงกา ๑
๒๓.๑๓ - ๒๓.๓๘
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง ไม่ได้จัดในตาราง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๑
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563
๐๙.๐๑ - ๐๙.๐๔
รายการจากกรมการศาสนา ตอน สาธิตการทำเชื้อชนวน
๐๙.๐๔ - ๐๙.๑๒
เพลงระบำโบราณคดีทวาราวดี
๐๙.๑๒ - ๐๙.๑๙
รายการแนะนำ น้ำท่วมกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.๒๔๘๕
๐๙.๑๙ - ๐๙.๓๗
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๐๙.๓๗ - ๑๒.๐๐
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙ (ครึ่งแรก)
๑๒.๐๐ - ๑๔.๒๒
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙ (ครึ่งหลัง)
๑๔.๒๒ - ๑๔.๕๒
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง
๑๔.๕๒ - ๑๕.๐๗
สารคดีกว่าจะมาเป็น "ราชินีผ้าไหมสุรินทร์"
๑๕.๐๗ - ๑๕.๑๓
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Language Messed Up โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๑๕.๑๓ - ๑๖.๑๒
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch ครั้งที่ ๑
๑๖.๑๒ - ๑๖.๑๕
รายการจากกรมการศาสนา ตอน สาธิตการทำเชื้อชนวน
๑๖.๑๕ - ๑๖.๒๔
เพลงระบำโบราณคดีทวาราวดี
๑๖.๒๔ - ๑๖.๓๑
รายการแนะนำ น้ำท่วมกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.๒๔๘๕
๑๖.๓๑ - ๑๖.๔๙
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๖.๔๙ - ๑๙.๑๒
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙ (ครึ่งแรก)
๑๙.๑๒ - ๒๑.๓๔
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙ (ครึ่งหลัง)
๒๑.๓๔ - ๒๒.๐๔
การแสดงลิเก ตอน ผู้ชนะใจนาง
๒๒.๐๔ - ๒๒.๑๙
สารคดีกว่าจะมาเป็น "ราชินีผ้าไหมสุรินทร์"
๒๒.๑๙ - ๒๒.๒๕
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Language Messed Up โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปี ๑
๒๒.๒๕ - ๒๓.๒๔
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch ครั้งที่ ๑
๒๓.๒๔ - ๒๓.๔๑
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน